Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Test MTQ48 oraz MTQPlus – Badanie Odporności Psychicznej z sesją informacji zwrotnej

Badanie odporności i sesja feedbackowo-coachingowa odpowiedzą na pytania:
– Jaką masz odporność psychiczną?
– Co jest Twoją strategią sukcesu?
– Co może prowadzić Cię do porażki?
– Co możesz z tym zrobić już dziś?
W wyniku sesji ustalisz jak już dziś zacząć doskonalenie odporności i rozpocząć podróż rozwojową.

Test MTQ48 / MTQPlus – Pomiar odporności psychicznej

TEST MENTAL TOUGHNESS QUESTIONAIRE w wersji 48 oraz Plus to rzetelne i wiarygodne, poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi narzędzia psychometryczne. Mierzą odporność psychiczną i wspierają jej rozwój. Są stosowane w działaniach rekrutacyjnych oraz szkoleniowo-doradczych.


Odporność psychiczna jest istotnym elementem naszej osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Objaśnia 25% osiąganych przez ludzi wyników w biznesie, sporcie oraz edukacji. W 68% koreluje z efektywnością własną a 52% z satysfakcją z życia. Dlatego pomiar i rozwój odporności psychicznej przynoszą zarówno rezultaty w wymiarze zawodowym jak i prywatnym. Tłumaczenie z języka angielskiego jako odporność psychiczna nie oddaje w pełni tego czym jest „mental thougness”. Nasze tłumaczenie oddaje bardziej stronę bierną tej cechy osobowości, czyli radzenia sobie z presją i wynikającą z niej reakcją na stres. Stąd duże zainteresowanie odpornością w nietypowych i trudnych sytuacjach. Jednak odporność psychiczna definiuje również naszą zdolność do utrzymywania wysokiej formy (peak performance), kondycji psychicznej, automotywacji i działania na wysokich obrotach mimo przeszkód i trudności.


Narzędzie powstało dzięki badaniom profesora Petera Clough’a oraz koordynacji Douga Strycharczyka prezesa AQR. Dziś stworzony przez nich koncept posiada liczne potwierdzenia w niezależnych badaniach m.in. rezonansem magnetycznym mózgu oraz badaniach genetycznych. Narzędzia wykorzystywane są bardzo szeroko w świecie biznesu, edukacji, zdrowia i sportu.


Rodzaje raportów MTQ

MTQ48

wprowadziliśmy na polski rynek w 2006 roku, został przygotowany na polski rynek dzięki wysiłkom Katarzyny Lorenc i Katarzyny Kloskowskiej-Kustosz. Odpowiadały one za dokonanie normalizacji i pierwszych badań na polskiej populacji. Narzędzie zostało sprawdzone pod względem trafności i użyteczności m.in. w sprzedaży, tradingu, kontroli lotów, zarządzaniu ludźmi, a także w siatkówce i piłce nożnej. Test jak wskazuje nazwa ma 48 pytań. Mierzy 4 czynniki odporności psychicznej: Podejście do wyzwań, Zaangażowanie, Poczucie wpływu i Pewność siebie. Dodatkowo rozszerza dwie ostatnie skale na podskale: Poczucie wpływu na Poczucie wpływu na własne życie i Kontrolę emocji, a Pewność siebie na Wiarę we własne umiejętności oraz Pewność siebie w relacjach z innymi.

MTQPlus

wprowadzona została w 2020 roku jako poszerzenie MTQ48. Dwa czynniki, które do tej pory nie posiadały podskal, uzyskały je. W skali Wyzwania wyróżniamy: Podejmowanie ryzyka i Naukę przez doświadczenie a w skali Zaangażowanie: Zorientowanie na cele oraz Zorientowanie na ukończenie zadania. Dzięki skalom bardzo wspierającym ważne dla biznesu czynniki, szybko zyskuje popularność. Test aktualnie posiada 74 pytania.

MTQLite

to uproszczone narzędzie do monitorowania odporności. Zawiera 10 pytań i daje w wyniku ogólną wynik odporności psychicznej bez podziału na skale i podskale. Używany jest w programach rozwojowych BizYou takich jak Silni i odporni jako zachęta do pogłębiania samoświadomości.

Istnieją również testy przygotowane dla sportowców i dzieci oraz młodzieży.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z bezpłatnego testu


Kwestionariusz MTQ jak i raporty dostępne są w ponad 20 wersjach językowych.


Rodzaje raportów MTQ:

Odporność Psychiczna – kluczowy czynnik sukcesu w biznesieCzym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która decyduje w jaki sposób odpowiadamy na stres i działamy pod presją czasu oraz oczekiwanych wyników. Informuje na ile przekształcamy sygnały w racjonalne działania, a na ile im ulegamy często w destrukcyjny sposób dla nas i naszego otoczenia. Znaczenie dla osiągania efektów w pracy jest kluczowe. Przewrażliwienie na własnym punkcie oraz nadinterpretacja bodźców paraliżują działanie lub powodują, że jest ono nieadekwatne do sytuacji. Osoby o wyższej odporności psychicznej są spokojniejsze, towarzyskie, wytrwałe w działaniu i otwarte na zmiany, lubią wyzwania, korzystają z emocji, by działać jeszcze sprawniej, szybciej się uczą.

Mimo że odporność psychiczna jest cechą osobowości, należy do cech tzw. neuroplastycznych. Oznacza to, że poprzez trening konstruktywnego myślenia może ulec wzmocnieniu. Dlatego coaching odporności psychicznej oraz rozwój kompetencji intrapersonalnych jak Silni i odporni mają głęboki sens. Przekładają się na tempo przechodzenia jednostek, zespołów i całych organizacji przez zmiany, uzyskiwane wyniki biznesowe, poziom absencji, satysfakcji i zaangażowania, minimalizowanie ryzyka wypalenia zawodowego oraz pogarszania kondycji psychicznej związanej ze stresem. Realizowane przez konsultantów Bizyou projekty pomiaru i rozwoju odporności psychicznej wspierały osiąganie celów sprzedażowych, realizację projektów restrukturyzacyjnych i strategicznych.Kiedy warto zmierzyć odporność?

Warto przyjrzeć się odporność, gdy obserwujesz:

 • po dużych i dotkliwych zmianach, by zaplanować rehabilitację,
 • otrzymujesz sygnały o obniżającej się satysfakcji i zaangażowaniu,
 • mnożących się konfliktach interpersonalnych,
 • pracownicy i menedżerowie narzekają na przeciążenia,
 • rośnie liczba zwolnień chorobowych.

Profilaktycznie:

 • przed kluczowymi projektami i zmianami w organizacjach,
 • w sytuacjach długotrwałej presji jako profilaktyka wypalenia zawodowego,
 • w wzmocnienia morale zespołu,
 • w utrzymywaniu zdrowych relacji w pracy,
 • w przygotowaniu do nowych ról, funkcji i działaniach sukcesyjnych,
 • w rekrutacji na stanowiska obciążone większą presją np. zarządzanie, sprzedaż, windykacja, reklamacje, serwis.

Dla wzmocnienia efektów biznesowych i HR-owych:

 • w budowaniu zwinnej organizacji,
 • w rozwoju zaangażowania, odpowiedzialności pracowników,
 • uruchomienia potencjału ludzi,
 • poprawy efektywności działania,
 • osiągnięcia ponadstandardowych wyników,
 • w programach dla kluczowych pracowników i tzw. programach talentowych.


MTQ48 / MTQPlus – model odporności psychicznej 4C i jego wpływ na efektywność

Na odporność psychiczną składają się cztery główne czynniki. Tworzą model 4C: Challenge – Wyzwanie, Commitment – Zaangażowanie, Control – Poczucie wpływu, Confidence – Pewność siebie. Każdy z nich odgrywa rolę w naszej codziennej efektywności w działaniu.

 • Wyzwanie – określa jak reagujemy na sytuacje nagłe, niezaplanowane. Osoby o wyższych wynikach znajdują częściej możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Adaptacja do zmian, akceptacja ryzyka w działaniu, uczenie się z nowych zdarzeń to efekty naszego podejścia do wyzwań.
 • Zaangażowanie – wskazuje poziom naszej automotywacji i wytrwałości w działaniu. Określa determinację w realizacji celów. Niektórzy szybko się poddają, gdy dla innych trudność jest zachętą do kolejnego kroku. Pracowitość, charakter, siła wizji, metodyczne działanie, mierzenie efektów to pokłosie naszego zaangażowania.
 • Poczucie wpływu – pokazuje na ile skutecznie wywieramy wpływ na swoje życie, nasze otoczenie oraz nas samych. Czy bardziej kształtujemy nasze życie, czy też ulegamy temu, co już jest. Sprawczość, siła woli, zarządzanie emocjami swoimi i innych to efekty wpływu.
 • Pewność siebie – pokazuje na ile czujemy się właściwymi osobami do osiągania zamierzonych efektów. Na ile stawiamy na siebie, a na ile wątpimy w swoje możliwości. Zaufanie do siebie i innych, asertywność, zdrowa konfrontacja, łatwość wystąpień publicznych, wykorzystanie swoich talentów są zależne od naszej pewności siebie.


Diagnoza Odporności Psychicznej – test MTQ48 lub MTQPlus z raportem i sesją feedbackową online

Badanie odporności psychicznej MTQ Plus i sesja coachingwo – feedbackowa

Proponujemy następujący proces przeprowadzania projektu pomiaru odporności psychicznej w zespołach:

Kick off projektu

To czas na zakomunikowanie celów pomiaru, zainspirowanie do autorozwoju, przybliżenie koncepcji odporności psychicznej i jej wpływu na życie zawodowe i osobiste Uczestników. Dzięki temu zyskujemy właściwą postawę wobec badania i dalszych działań rozwojowych. Uczestnicy są zaciekawieni i chętni do sprawdzenia aktualnego poziomu odporności psychicznej i zaplanowania utrzymania wyników lub rozwoju.

Pomiar online

Każdy uczestnik otrzymuje maila z linkiem do badania. Uzupełnia dane i kwestionariusz. Czas potrzebny na wypełnienie to ok. 15-20 min. Uczestnik otrzymuje raport rozwojowy. Badanie MTQ przede wszystkim sprawdza poziom ogólnej odporności psychicznej (Mental Toughness) oraz poszczególnych czynników. W efekcie wypełnienia kwestionariusza każdy Uczestnik otrzymuje zindywidualizowany raport z opisem czynników, aktualnego poziomu jego konsekwencji dla efektywności działania oraz wskazówki rozwojowe.

Sesja coachingowo-feedbackowa

To czas, kiedy każdy Uczestnik wraz z licencjonowanym coachem przygląda się swoim wynikom w kontekście zawodowym lub na życzenie również prywatnym. To forma luźnej rozmowy, w której Uczestnik rozumie swoją aktualną kondycję mentalną, decyduje czy i co chce zmienić oraz jakich efektów chce dla siebie. Na sesji powstają kierunki rozwojowe, za które Uczestnik może wziąć odpowiedzialność. Sesja trwa 1,5 godz.

Podsumowanie

Organizacja otrzymuje zbiorcze wyniki porównane do norm ogólnopolskich lub grup zawodowych wraz z rekomendacjami rozwoju zespołu tak, by móc zaplanować działania szkoleniowe, coachingowe, mentoringowe oraz ogólnoorganizacyjne na rzecz budowania rezylientnej i zwinnej organizacji. Czasami realizujemy podsumowanie w formie coachingu zespołu lub grupowego.


Co zyskuje uczestnik badania MTQ ?

Uczestnik badania ma okazję spojrzeć na swoją kondycję psychiczną z lotu ptaka, uświadomić sobie obszary mocy i większej wrażliwości oraz zaplanować metody utrzymywania się w dobrej formie w kolejnym okresie. W czasie poufnej rozmowy może się dopytać o swoje strategie działania. Nauczyć się dobierać aktywności do aktualnego poziomu swojej odporności oraz te, które pozwolą ją rozwinąć w przyszłości. Wie w jakich sytuacjach nie powinien mieć trudności z osiąganiem sukcesów, a w których bez wsparcia może doświadczyć porażki. Otrzymuje swoje wyniki na tle populacji oraz adekwatne zadania rozwojowe. Wraz z coachem określają tzw. dźwignię rozwojową czyli czynnik lub czynniki, które pozwolą zrobić największy postęp przy umiarkowanym wysiłku. W efekcie Uczestnik otrzymuje strategię wzmocnienia lub utrzymania wysokich wyników.

Uczestnik badania otrzymuje indywidualny, pisemny raport rozwojowy. Zawiera on wyniki otrzymane w badaniu, ich opis oraz sugestie, dotyczące rozwoju w obszarze odporności psychicznej.Jak wygląda sesja indywidualna z testem MTQ48 ?

Twoje wyniki są omawiane z konsultantem MTQ podczas indywidualnej sesji.
Sesja rozpoczyna się od ustalenia oczekiwań osoby i tego w jakim kontekście wyniki mają jej lub jemu pomóc. Następnie analizowane są wyniki czynnik po czynniku. Certyfikowany coach przybliża każdą ze skal. Zadaje pytania, by sprawdzić na ile wynik zgadza się z doświadczeniami Uczestnika. Zachęca do podawania przykładów. Po omówieniu czynników wybierane są te najistotniejsze z punktu widzenia celów i roli określonych przez Uczestnika. W ostatniej części coach i Uczestnik poszukują najlepszych strategii rozwojowych dopasowanych do osoby i jej specyficznej sytuacji. Uczestnik na koniec jest poproszony o podsumowanie najważniejszych dla siebie wniosków oraz planowanych działań.W jaki sposób realizowane jest badanie MTQ wraz z sesją feedbackową?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, tel. lub mailowo: bizyou@bizyou.pl
Możesz też wypełnić poniższy formularz

Nasz konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania i wspólnie ustalicie termin realizacji badania.

Dokonasz też wyboru kwestionariusz (MTQ48 lub MTQPlus)

Otrzymasz od nas fakturę, a po jej opłaceniu otrzymasz od nas link do badania.

To kwestionariusz MTQ48 lub MTQPlus, który wypełnisz online (potrzebujesz na to odpowiednio ok 15 minUT dla MTQ48 i 25 minut dla MTQPlus.
Następnym krokiem będzie umówienie sesji coachingowo-feedbackowej. Przed sesją otrzymasz swoje raporty. W czasie sesji nastąpi dokładne omówienie wyników i wskazówek rozwojowych.

Test MTQ – cena wraz z sesją rozwojową

Koszt badania kwestionariuszem MTQ przedstawia się następująco:

Test MTQ48 wraz 1-godzinną sesją feedbackową:

 • spotkanie osobiste w siedzibie: 785,00 zł netto
 • spotkanie online: 685,00 zł netto

 

Test MTQPlus wraz 1,5-godzinną sesją feedbackową:

 • spotkanie osobiste w siedzibie: 930,00 zł netto
 • spotkanie online: 830,00 zł netto


Koszt jednostek MTQ

Możesz dokonać u nas zakupu samych jednostek badania bez sesji z konsultantem. Jednak do interpretacji wyników organizacja powinna korzystać z osoby certyfikowanej w zakresie stosowania MTQ.

Koszt zakupu jednostek badania MTQ (testów) uzależniony jest od dwóch czynników:

 • czy osoba dokonująca zakupu jest certyfikowanym trenerem MTQ? Ukończenie warsztatów licencyjnych MTQ oraz posiadanie certyfikatu upoważnia do zakupy jednostek MTQ w obniżonej cenie,
 • ilości zakupywanych jednostek badania MTQ.
  • Cena jednostkowa badania uzależniona jest od ilości jednostek w jednym zamówieniu. Im większą ilość jednostek zamawiasz tym cena jednostkowa jest niższa.
  • Min. wartość zamówienia to 5 jednostek.

Ceny jednostkowe w zależności od powyższych parametrów mieszczą się w przedziale od 123,00 PLN netto do 330,00 PLN netto.

Skontaktuj się z nami i poznaj pełen cennik jednostek MTQ.Konsultanci realizujący badanie testem MTQ

Nasze grono, stale współpracujących z nami licencjonowanych konsultantów MTQ to kilkadziesiąt osób.

zespol dorota

Dorota Malczewska – Lider projektów

Jest współautorką Programu i nieustannie czuwa nad uzupełnianiem go o najnowsze treści, badania oraz narzędzia, które rozwijają siłę i odporność psychiczną. Na drodze pracy z uczestnikami udowadnia im, że istnieją sprawne narzędzia, które szybko i skutecznie wzmacniają naszą kondycję psychiczną. Jej pasją jest tworzenie i prowadzenie szkoleń menadżerskich. Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością realizuje feedbackowe po badaniach postaw i kompetencji. Asesor Development Center oraz Assessment Center. Ukończyła studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 10 lat doświadczenia biznesowego we wspieraniu rozwoju pracowników oraz zarządzaniu i budowaniu zespołów sprzedażowych. Pasjonatka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej terapii Zachowań.

Certyfikaty i akredytacje​

Co otrzymasz w ramach sesji MTQ?

Zaproszenie do badania z linkiem
Indywidualne raporty po badaniu
W czasie sesji:
 • świadomość aktualnego poziomu ogólnej odporności
 • informację o każdym czynniku odporności psychicznej: Czym jest? Jak wpływa na Twoją skuteczność? Co możesz zrobić, by go rozwinąć?
 • indywidualny plan rozwoju i dopasowane wskazówki rozwojowe
 • mobilizację do pracy nad sobą
Jeśli otrzymujesz badanie w organizacji to dodatkowo:
 • zrozumienie dla obszarów bardziej wrażliwych
 • wsparcie otoczenia w rozwoju
 • dodatkowe narzędzia rozwoju jak: coaching, szkolenia lub inne aktywności.

Dalsza praca po sesji z testem MTQ 48/MTQPlus

Proponujemy trzy działania:
 • Indywidualny proces coachingowy (coaching odporności psychicznej) – pracujemy na tych aspektach naszej odporności, które wymagają wzmocnienia.
 • Program rozwoju odporności psychicznej Silni i Odporni – wzmacniamy kompetencje zarządzania sobą i swoim stylem myślenia oraz działania w każdym z czynników.
 • Dopasowane do wyników i organizacji rekomendacje do realizacji we własnym zakresie lub we współdziałaniu z Bizyou lub innym partnerem.

MTQ48 licencja – zapraszamy na udział w Warsztacie Licencyjnym MTQPlus

Aby samodzielnie przygotowywać procesy pomiaru i rozwoju należy ukończyć certyfikację do pracy z narzędziami MTQ Family. Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia certyfikacyjnego.

Zobacz również: Certyfikacja MTQ48 oraz MTQPlus

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Case studies naszych klientów

Klient z branży farmaceutycznej zgłosił się z potrzebą wzmocnienia odporności psychicznej w obliczu nowej sytuacji, jaką była pandemia Covid-19 oraz nabycia umiejętności zarządzania zespołami rozproszonymi. Przeprowadzono badanie odporności psychicznej MTQ48 w grupie 14 Uczestników. Stanowiło ono podstawę do przeprowadzenia warsztatów. Każdy warsztat dotyczył innego czynnika odporności psychicznej. W sumie przeprowadzono 12 warsztatów w dwóch grupach. Uczestnicy zauważyli u siebie zwiększenie świadomości na temat radzenia sobie w nowych, stresowych sytuacjach oraz poznali narzędzia skutecznej pracy zdalnej. Program SIO odpowiedział na potrzebę Klienta. Wzmocnił również relacje i zwajemne rozumienie w zespole zarządzającym.


cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane