Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

§ 1 Podstawowe definicje

Pojęcia wymienione w niniejszym regulaminie świadczenia usług szkoleniowych przez Bizyou Sp. z o.o., będą miały następujące znaczenie:

 1. Pakiety Rozwojowe – każda usługa dostępna do zakupu poprzez stronę www.bizyou.pl/zakupy/, świadczona przez Dostawcę usługi, jak: pakiet aktywacyjny, rozwojowy, osobisty, MEGA, profesjonalny, HR Vouchery. Jeżeli elementy usługi dostępne
  w pakietach jest prowadzone online to ma do niego zastosowanie wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy określonym w art. 16 akapit pierwszy lit. m) dyrektywy 2011/83/UE, który stanowi, że konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia wykonywania umowy, na przykład w przypadku pobrania lub strumieniowego odtwarzania treści, z zastrzeżeniem udzielenia przez konsumenta uprzedniej wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia w czasie trwania okresu na odstąpienie od umowy oraz przyjęcia przez niego do wiadomości, że tym samym traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w art. 38 pkt. 13.
 2. Zamawiający/Konsument – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała o zgłoszeniu Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, którą Zamawiający skierował do udziału w Usłudze organizowanej przez Dostawcę usługi.
 4. Dostawca usługi bądź Organizator – oznacza Bizyou sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, przy Al. Reymonta 19/108, 01-842 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000828200, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 1182206020, REGON 385548780, z kapitałem zakładowym 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
 5. Cennik – informacje umieszczone na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/  lub przedstawiony w Ofercie, zawierający zestawienie szkoleń, konsultacji, coachingu, szkolenia oraz pomiaru oraz katalogowych cen jednostkowych brutto.
 6. Cennik promocyjny – dokument umieszczony na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/ lub przedstawiony w Ofercie, zawierający zestawienie usług jak wyżej oraz jednostkowych cen promocyjnych brutto. Cennik promocyjny może być częścią Cennika.
 7. Oferta – dokument przedstawiony Zamawiającemu przez Dostawcę usługi, w którym zawarte zostały nazwy usług wraz z warunkami, na jakich miałyby być świadczone. W szczególności termin ten ma zastosowanie dla Szkoleń dedykowanych.
 8. Formularz zamówienia – dokument, którego wypełnienie przez Zamawiającego i przesłanie zgodnie z ustalonymi w Regulaminie zasadami do Dostawcy usługi, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rezerwacji miejsca w Pakiecie. Formularz zamówienia pełni rolę formalnego zamówienia usługi z jednoczesnym zaakceptowaniem warunków cenowych oraz Regulaminu.
 9. Usługi –  adresowane do każdej osoby zainteresowanej tematyką Usługi, o których informacja zamieszczona jest na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/.
 10. Data zakończenia Usługi – ostatni dzień wykonywania Usługi, w którym prowadzone są zajęcia merytoryczne i wręczane zaświadczenia lub certyfikaty.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin zakupów promocji usług Bizyou Sp. z o.o.

§ 2 Zakup usług/pakietów

 1. Zakup dostępnych Pakietów odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:
  1. Wybranie przez Uczestnika interesującego go Pakietu.
  2. Opłacenie poprzez serwis PayU. Regulamin korzystania z serwisu dostępny jest tutaj: Regulamin pojedynczej transakcji .
  3. Po dokonaniu płatności maksymalnie w ciągu 24h, skontaktujemy się z osobą opłacającą, w celu umówienia terminów wykonania Usług, lub przekazania zakupionych materiałów.
 2. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji terminów na Usługi zakupione
  w odpowiednim pakiecie, jest ustalane indywidualnie z Uczestnikami.
 3. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów na usługi, na które zapisują się Uczestnicy, którzy nie korzystali z promocji. Gdy liczba osób chętnych na daną Usługę przekroczy liczbę wolnych miejsc, dostawca usługi zastrzega sobie prawo do przekierowania Uczestnika na kolejny zaplanowany termin wykonania usługi. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Nabór Uczestników z listy rezerwowej będzie następował wg chronologicznej kolejności zgłoszeń.

§  3 Szczegóły płatności

 1. O ile Zamawiający i Dostawca usługi nie uzgodnili inaczej w odrębnej umowie lub zamówieniu, wysokość należności za Pakiety jest równa kwocie podanej na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/ w dniu dokonania rezerwacji w aktualnym Cenniku lub Cenniku promocyjnym.
 2. Cena podana za Pakiety otwarte obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe (zgodnie ze specyfikacją w opisie usługi, dostępną na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/).
 3. W cenę Pakietu/Usług nie są wliczone koszty dojazdu i noclegu Uczestników, chyba że Zamawiający i Dostawca Usługi ustalą inaczej.
 4. Jeśli Zamawiający i Dostawca Usługi nie postanowili inaczej, wszelkie opłaty i należności za zamówione Pakiety/Usługi są płatne w polskich złotych w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. O ile Zamawiający i Dostawca usługi nie uzgodnili inaczej w odrębnej umowie lub zamówieniu, faktura VAT zostanie wystawiona przez Dostawcę Usługi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę płatności.
 6. W przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy zapisów na Usługę.
 7. Ceny promocyjne nie łączą się z przysługującymi Zamawiającemu innymi rabatami wynikającymi m.in. z indywidualnych ustaleń z Dostawcą Usługi.

§ 4 Realizacja Pakietów

 1. Dostawca Usługi zobowiązuje się do zorganizowania Usług on-line w terminie i na łączu  potwierdzonym osobistymi ustaleniami.
 2. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i linku do Usługi on-line  w przypadku, gdy liczba osób zarejestrowanych jest mniejsza niż 8 oraz gdy trener nie będzie w stanie poprowadzić zajęć z przyczyn losowych. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia losowego lub 24 godziny przed terminem rozpoczęcia zajęć. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie przekazać informację o zmianie terminu i miejsca wykonania Usługi zgłoszonym przez niego Uczestnikom.
 3. W przypadku odwołania Usługi, jeśli nie wynikało ono z przyczyn siły wyższej, bądź z innych, za które Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ma prawo do otrzymania zwrotu wszelkich wpłaconych kwot z tytułu zakupu Pakietu/Usługi. Zamawiający nie może domagać się dodatkowej rekompensaty za straty poniesione w wyniku przesunięcia terminu albo odwołania usługi.
 4. W czasie trwania Usługi Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
  1. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
  2. odnosić się z szacunkiem do innych osób, biorących udział w zajęciach (w tym do trenera);
  3. nie zakłócać porządku i spokoju w trakcie trwania zajęć;
  4. szanować sprzęt i meble znajdujące się w sali szkoleniowej w przypadku zajęć stacjonarnych,
  5. przestrzegać obowiązku trzeźwości wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Nieprzestrzeganie wymienionych w ust. 4 powyżej zasad może być podstawą do wykluczenia Uczestnika z grupy szkoleniowej bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Zmiana terminu lub rezygnacja z Pakietu odbywa się na podstawie uzgodnionego
  i zawartego przez Dostawcę Usługi i Zamawiającego aneksu do odrębnej umowy lub zamówienia.

§ 5 Zasady rezygnacji ze Pakietu i zwrotu należności

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z usługi. Skuteczne odwołanie rezerwacji powinno być przesłane w formie oświadczenia o rezygnacji/chęci zwrotu zakupionego pakietu. Oświadczenie powinno zostać przesłane przez Zamawiającego do Dostawcy usługi drogą elektroniczną na adres bizyou@bizyou.pl lub na adres pocztowy Dostawcy do osoby kontaktowej. Przyjęcie rezygnacji z Usługi jest potwierdzane przez Dostawcę usługi wiadomością e-mail przesłanej na adres podany w zamówieniu.
 2. W przypadku skutecznego zwrotu pakietu przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego należności za Szkolenie:
  1. Zamawiający otrzyma zwrot 100% wpłaconej należności za Pakiet, jeśli rezygnacja
   z Usługi zostanie zgłoszona nie później niż w 7 dniu roboczym poprzedzającym datę rozpoczęcia Usługi;
  2. Zamawiający otrzyma zwrot 50% wpłaconej należności za Pakiet, jeśli rezygnacja
   z Usługi nastąpi między 6 a 5 dniem roboczym włącznie przed datą rozpoczęcia Usługi;
  3. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za Pakiet/Usługę, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona później niż 5 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia Usługi.
 3. Zwrot Zamawiającemu wpłaconych należności za Usługi/Pakiet zgodnie z powyższymi podpunktami zostanie zrealizowany w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Dostawcę usługi oświadczenia rezygnacji z wykorzystania Pakietu/skorzystania z Usługi. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 4. W przypadku gdy Uczestnik usługi, nie stawi się na zajęcia w ustalonym dniu i miejscu, a także nie poinformuje o rezygnacji z udziału w usłudze, nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów oraz wpłaconych należności związanych z daną Usługą. Może jeśli będą dostępne inne wolne terminy, mieć zaproponowaną opcję uczestnictwa w innym terminie.

§ 6 Własność i prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych do przeprowadzenia Usług przysługują wyłącznie Dostawcy usługi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Nagrywanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych w ramach Usług materiałów jest zabronione. Zabronione jest wykorzystanie materiałów udostępnionych podczas Usługi przez Dostawcę usługi.

§ 7 Dane osobowe

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Pakiecie Zamawiający upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia oraz na etapie późniejszych ustaleń, dla celów organizacji
  i przeprowadzania Pakietów.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – realizacja umów na przeprowadzenie Szkoleń..
 3. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz Uczestników zgromadzonych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Pakietów jest Dostawca. Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Pakiecie a ich niepodanie uniemożliwia udział w Szkoleniu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.
 4. Zamawiający oraz Uczestnik może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wykraczającym poza określony w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych bądź przeprowadzania ankiet i badań.
 5. Po zakończeniu Szkolenia Organizator niezwłocznie dokona trwałego zniszczenia pozyskanych danych osobowych Uczestników oraz Zamawiającego, sporządzając z tej czynności protokół zniszczenia.
 6. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych, związanych z działaniami innych Uczestników Pakietów.

§ 8 HR Vouchery

 1. Nabywca nabywa Voucher na usługi rozwojowe telefonicznie, e-mailowo lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Dostawcy.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia na wskazany przez Nabywcę adres e-mail przekazywana jest faktura.
 3. Po otrzymaniu płatności z tytułu faktury, Bizyou Sp. z o.o. wysyła pocztą elektroniczną Voucher HR w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Bizyou Sp. z o.o. wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
 4. Dokonanie wpłaty oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Voucher wraz z fakturą VAT może być odebrany w siedzibie Bizyou Sp. z o.o. lub przesłany na wskazany przez Zamawiającego adres.
 6. Nabywca dokonuje zakupu Vouchera Rozwojowego na Usługi oferowane przez Bizyou Sp. z o.o. Lista dostępnych szkoleń znajduje się na stronie internetowej https://bizyou.pl/promocje/vouchery-hr/.
 7. Dystrybucja voucherów odbywa się wyłącznie poprzez Bizyou Sp. z o.o.
 8. Każdy Voucher Rozwojowy opisany jest numerem, datą wystawienia, imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania z Vouchera lub nazwą osoby prawnej, która nabyła Voucher oraz nazwą szkolenia, którego dotyczy.
 9. Vouchery Rozwojowe nie podlegają zwrotowi.
 10. Vouchery Rozwojowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 11. W sytuacji kiedy Nabywca wyrazi chęć udziału w Usłudze innej, niż to, którego dotyczy zakupiony Voucher, a jego wartość będzie niższa niż wartość Vouchera Bizyou Sp. z o.o. zwróci Nabywcy różnicę w postaci bonu do wykorzystania na inne Usługi dostępne w ofercie.
 12. Vouchery Rozwojowe nie mogą być przedmiotem handlu.
 13. Voucher Rozwojowy jest ważny w terminie wskazanym na Voucherze.
 14. Celem wykorzystania Vouchera Rozwojowego, Użytkownik zgłasza się na szkolenie minimum 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu podaną na stronie internetowej www.bizyou.pl.
 15. Bizyou  Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez Użytkownika Vouchera szkolenie, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W takim przypadku Bizyou  Sp. z o.o. zaproponuje Użytkownikowi Vouchera inny termin, w którym będzie on mógł zrealizować Voucher. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Vouchera.
 16. Bizyou Sp. z o.o. przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne HR Vouchery, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem. Jeżeli HR Vouchery nie spełniają powyższych wymagań, Bizyou Sp. z o.o. ma prawo odmowy realizacji takiego Vouchera.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik/Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do sposobu wykonania usługi, zarówno podczas etapu przygotowującego, jak i samego przeprowadzenia Usługi.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Bizyou w terminie 7 (siedmiu) dni od realizacji usługi lub w przypadku usług trwających dłużej niż jedne dzień, od ostatniego dnia szkoleniowego.
 3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania,
  o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dokładne określenie usługi, której reklamacja dotyczy, wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji.
 5. Bizyou rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
 6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Bizyou może odmówić jej uwzględnienia.
 7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Bizyou może zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia: realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo),obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 20%, indywidualne konsultacje z trenerem
  w liczbie nieprzekraczającej 2 godzin, rabat w wysokości nie przekraczającej 15% na kolejne/inne wybrane usługi z obszaru wskazanego przez Bizyou.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Opłacenie wybranego Pakietu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione Pakiety. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania błędnych bądź niezgodnych z prawdą danych, podczas procesu opłacania.
 2. Dostawca usługi jest uprawniony do świadczenia takich samych lub podobnych Usług na rzecz innych podmiotów.
 3. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.bizyou.pl/zakupy/. Wiążące są warunki aktualne w dniu dokonania przez Zamawiającego rezerwacji.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie warunków opisanych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Dostawcy usługi.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.12.2023 r.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.