Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie
Wróć do Wydarzeń

Certyfikacja ILM72 – zintegrowane modele przywództwa


Certyfikacja ILM72 – najbliższe terminy: 15.02.2022

Wspieramy organizacje skupione na rozwoju przywództwa i budowaniu kultury organizacyjnej. Nasza Certyfikacja ILM72 obejmuje dogłębne zrozumienie modelu oraz samego narzędzia psychometrycznego ILM.


Czym jest Przywództwo?

„Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie.”- (Strycharczyk i Clough).

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych. Określają one styl przywódczy osoby lub też całej organizacji. Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych. Mają one wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.Czym jest ILM?

Zintegrowany pomiar przywództwa to odpowiedź na ogromną różnorodność podejść do przywództwa. Powstał na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM, czyli The Institute of Leadership and Managment. Jego celem było uporządkowanie i wyjście z chaosu wynikającego z wielości modeli i teorii przywódczych. Dzięki ogromnej pracy przeanalizowano ponad 200 najczęściej cytowanych modeli, przeprowadzono rzetelne badania. W ten sposób powstał Integrated Leadership Model czyli Zintegrowany Model Przywództwa. Wraz z nim powstał Integrated Leadership Measure czyli ILM 72 – pierwsze normatywne narzędzie do pomiaru przywództwa.

Certyfikacja ILM72

Czym jest ILM72?

ILM72 jest kwestionariuszem zawierającym 72 pytania. Jest wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym. Jest testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Dzięki temu umożliwia porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania.
W wyniku odpowiedzi powstają raporty: rozwojowy, coachingowi, oceniający (assessmentowy), postępów oraz organizacyjny (grupowy). Raporty stanowią nieocenione wsparcie w procesach: rekrutacji, sukcesji, planowania rozwoju, sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych. Zwiększają trafność pomiarów assessment center i develoment center. Skracają czas diagnozy w procesie coachingu, pomagają modelować kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.


Dla kogo jest ILM72?

ILM 72 jest przeznaczony dla menedżerów oraz osób przygotowujących się do roli kierowniczej lub awansu. Pozwala na określenie aktualnego stylu, ocenę jego skuteczności w długim okresie, zaplanowanie korekty lub wzmocnienia stylu oraz kompetencji.

Od 2015 roku wykonaliśmy poda 200 projektów bazujących na ILM. Przebadaliśmy w ciągu ostatnich lat ponad 3100 zarządzających i kandydatów na funkcje menedżerskie.

.


Kto korzysta/ł z testów?

ABB, Deloitte, EY, AXA, Link 4, Aviva, PZU, Santander, IEY, Deloitte, AXA, TEVA, Sokołów, Medicover, Samsung, Citi Handlowy, Millenium, BGŻ, OSTC, Orbis Casino, Totalizator Sportowy, Infovide-Matrix, Mota Engil, Wartaglass, Luvena, Fortis Bank, Skanska, Cemex, Orange, DHL, GE, Recordati, Hendix, Ergon, CPPC, DHL, Buchi, Grupa Arche, Roedl&Partner, Atende Software, Gazoprojekt, Tecom, PGZ, British Polish Chamber of Commerce, Eli Lilly, Piekarnia Otrębusy, Mondi, Lotos Kolej, Carlsberg, Akademia im. Leona Koźmińskiego oraz wielu konsultantów, rekruterów i firm szkoleniowych..


Dla kogo jest Certyfikacja ILM72?

W zakresie przywództwa i stylów zarządzania bazujących na ILM przeszkoliliśmy ponad 2000 osób.
Ponad 30 menedżerów, trenerów, coachów i ekspertów, specjalistów, dyrektorów HR oraz personalnych, właścicieli firm otrzymało u nas szkolenie certyfikacyjne ILM72.


Co zyska Uczestnik Certyfikacji ILM72?

 • uporządkuje wiedzę o przywództwie,
 • pozna potwierdzone badaniami sytuacyjne style przywódcze,
 • zdobędzie wiedzę o globalnych kompetencjach przywódczych, zapewniających sukces w długim okresie,
 • przećwiczy zastosowanie zaawansowanej interpretacji wyników,
 • pozna zasady pomiaru przywództwa,
 • poszerzy wiedzę o psychometrii,
 • zastosuje bardzo dobrą strukturę sesji coachingowo-feedbackowej, która budzi świadomość i mobilizuje do rozwoju,
 • dowie się o wielu praktycznych zastosowaniach narzędzia,
 • nauczy się rekrutować i rozwijać przywództwo w sposób uporządkowany i metodologiczny.


Kluczowe korzyści z udziału w Certyfikacji ILM72

Po pierwsze – Twoje doradztwo dla menedżerów zostanie zwymiarowane i uporządkowane.

Po drugie – Z łatwością będzie przychodzić Ci dawanie trafnych rekomendacji rozwojowych dla poszczególnych osób i zespołów.

Po trzecie – Nauczysz się rozmawiać o przywództwie z menedżerami tak, by chcieli podążać za wskazaniami organizacji.

Certyfikacja ILM72 – wyróżniki certyfikacji BizYouGwarancją satysfakcji i rzetelności jest Master Trener – Katarzyna Lorenc, która w 2008 roku przygotowywała narzędzie na rynek polski, tłumacząc je, przeprowadzając badania i czuwając nad walidacją.

Katarzyna Lorenc

Katarzyna Lorenc

Master Trener Zintegrowanego Modelu i Miary Przywództwa

Z wykształcenia ekonomista o specjalizacji strategia przedsiębiorczości i polityka gospodarcza. Prezes Outsourcingu HR Lu-Bi Sp. z o.o. oraz firmy badawczo-doradczej BizYou Sp. z o.o., gdzie nadzoruje projekty badawcze, zmian kultury organizacyjnej oraz postaw i wzrostu wyników sprzedażowych.

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z zakresu badań organizacyjnych, myślenia systemowego, zarządzania projektami. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie pracy w konsultingu, szkoleniach i coachingu. Jest koordynatorem projektów nastawionych na wzrost efektywności pracy dla korporacji polskich i międzynarodowych oraz konsultantem projektów przekształceń organizacyjnych i zmiany postaw.

Wyróżniona 5 miejscem w rankingu wschodzących gwiazd biznesu Gazety Prawnej. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz wiceprezes Zarządu BCC, wicekanclerz loży warszawskiej Business Center Club oraz Ekspert BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy. Inicjatorka, pomysłodawczyni oraz Przewodnicząca Kapituły ogólnopolskiego Konkursu „Pracownik Roku”.

We współpracy z brytyjskim partnerem – światowym ekspertem w dziedzinie narzędzi psychometrycznych – firmą AQR Ltd. oraz Uniwersytetem w Hull, dostarcza najwyżej jakości narzędzi pomiaru i stale prowadzi badania nad efektywnością pracowników i menedżerów. W roku 2007 przeprowadziła unikatowe badania wpływu siły i odporności psychicznej na efektywność pracowników. W 2009 zakończyła badania stylu i skuteczności przywództwa polskich menedżerów.

Usługi biznesowe stworzone przez Katarzynę zostały kilkunastokrotnie nagrodzone Medalami Europejskimi (Badanie kompetencji menedżerskich – Overview 360, Assessment i Development Center; Przeprowadzenie organizacji przez zmianę; Coaching menedżerski; Budowanie mentalności zwycięzcy w sporcie i biznesie; Szkolenie – Architektura Dynamicznego Przywództwa; Pogłębiona Diagnoza Menedżerska; Badanie satysfakcji, zaangażowania i opinii pracowników; Program Talentowy, Program Silni i Odporni, Lu-Bi Outsourcing HR, DeEdu Online, Szkolenie Silni i Odporni, Assessment i Development Center Online).


Opinie Uczestniczek Certyfikacji ILM72 i MTQ48

Case studies naszych Klientów

Firma z branży prawniczo rachunkowej zgłosiła się do nas z potrzebą rozwoju menadżerskiego. W tym celu w grupie 21 menadżerów przeprowadzono badanie ILM72 – zintegrowane style przywództwa. Przeprowadzono indywidualne sesje informacji zwrotnej. Badanie stanowiło podstawę do stworzenia dopasowanego programu szkoleń w dalszym kroku. Potrzeba rozwoju menadżerskiego została zatem osiągnięta w oparciu o narzędzie ILM72, umożliwiło efektywny coaching oraz rozwój zespołowy i osobisty.

Firma z branży zarządzania nieruchomościami zgłosiła się do nas z potrzebą doskonalenia kompetencji i struktury menadżerskiej. W związku z tym przeprowadzono badanie ILM72 – zintegrowane style przywództwa na grupie . Po badaniu odbyły się indywidualne sesje coachingowe z doświadczonym trenerem. Wyniki badania pozwoliły na dostosowanie dalszych szkoleń pod potrzeby rozwojowe grupy. Badanie przyniosło zatem oczekiwany efekt. Uczestnicy zyskali świadomość co do stylu swojego zarządzania, dzięki czemu mogli podjąć stosowne kroki w celu doskonalenia swoich kompetencji menadżerskich, do czego narzędzia otrzymali podczas dalszych szkoleń.

Certyfikacja ILM72 – agenda

Cześć 1 – Przygotowanie
 • wypełnienie własnego kwestionariusza ILM
 • wysyłka materiałów przedszoleniowych
Część 2 – I dzień szkolenia on-line
9:00 – 15:30
 • Wprowadzenie do przywództwa
 • Definiowanie przywództwa
 • Mity związane z przywództwem
 • Przegląd modeli przywódczych
 • Przełomowe badania nad przywództwem
 • Zintegrowany model przywódczy
 • Psychometria w mierzeniu przywództwa
 • Organizacja testu
 • Interpretacja wyników
 • Struktura sesji coachingowo-feedbacowej
Część 3 – Indywidualne sesje coachingowo-feedbacowe
Część 4 – II dzień szkolenia on-line
15.30 – 17.00
 • Omówienie doświadczeń feedbacowo-coachingowych po własnym badaniu ILM72
 • Zastosowania praktyczne i rozwój przywództwa
 • Organizacja współpracy przy testach ILM72
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów
Część 5 – Wsparcie organizacyjne
 • Założenie kont lub integracja z kontem ILM
 • Wysłanie instrukcji technicznych

Certyfikacja ILM72 – program szkolenia

Po ukończeniu programu Uczestnicy otrzymają Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.

Certyfikacja trwa 1 dzień, od godz. 9:00 do 15:30 oraz w kolejnym tygodniu od 15:30 do 17:00. Pomiędzy spotkaniami jest czas na przećwiczenie sesji feedbackowych.Forma szkolenia certyfikacyjnego to:

 • Konwersatorium
 • Interaktywna prezentacja
 • Ćwiczenia własne
 • Autorefleksja
 • Wymiana doświadczeń
 • Studium przypadku

Co otrzymasz w ramach Certyfikacji MTQ?

 • Przygotowanie i realizację programu merytorycznego szkolenia spełniającego wymagania certyfikacji
 • Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej i ćwiczeniowej przez trenera (on-line)
 • Materiały on-line do ćwiczeń
 • Certyfikat po zakończeniu programu
 • Wsparcie trenera i opiekuna
 • 2 jednostki badania
 • Przeprowadzenie ankiety poszkoleniowej
 • Dostęp do platformy i indywidulanego konta
 • Zestaw artykułów i podręcznik techniczny
 • Prezentację ze szkolenia


Rodzaje raportów ILM72 – przykładowe raportyZgłoś swój udział w szkoleniu certyfikacyjnym ILM72

Termin: 15.02.2022