Zdobądź przewagę, dzięki ludziom Zadaj nam pytanie

Szkolenie z zarządzania zespołem zdalnym, hybrydowym – online

Architektura Pracy Zdalnej to nasze szkolenie z zarządzania zespołem zdalnym. Powstał, by każdy menedżer zorganizował pracę własną tak, by z zespołem uzyskiwał najlepsze rezultaty. Program kształci nawyki pracy menedżerskiej, nadaje jej rytm, który buduje długookresową skuteczność.

 • Gdy organizacja chce wdrożyć efektywną pracę zdalną lub hybrydową.
 • Gdy potrzebna jest zmiana stylu zarządzania lub kultury organizacyjnej.
 • W przededniu inwestowania w poszczególne umiejętności menedżerskie.

Architektura Pracy Zdalnej – szkolenie z obszaru zarządzania zespołem

Architektura Pracy Zdalnej to nasze zdalne szkolenie z obszaru zarządzania zespołem. Ma szczególną wartość przy pracy zdalnej i hybrydowej, gdzie brak uporządkowania procesu zarządzania skutkuje rozpadem zespołu, ograniczeniem jakości i wydajności pracy.


Jak zarządzać zespołem wirtualnym i hybrydowym?

APZ czyli architektura zarządzania zespołem wirtualnym i hybrydowym to baza do zarządzania operacyjnego zespołem. To program rozwojowy budujący filary zarządzania pracą zdalną i hybrydową. Każdy z modułów bazuje na potwierdzonych licznymi badaniami metakompetencjach liderów osiągających sukcesy w zarządzaniu.

Podstawą programu jest zintegrowanym modelu przywództwa rekomendowanym przez największą organizację zrzeszającą i certyfikującą menedżerów Institute of Leadership and Managment. Program dostosowany jest do wyzwań i wymogów pracy zdalnej oraz hybrydowej. Pozwala szybko osiągnąć poziom zarządzania, którego efektami są wyniki biznesowe, stabilne zatrudnienie, satysfakcja ludzi oraz współpracujący zespół.


Dlaczego tak ważne jest profesjonalne zarządzanie zespołem?

Awansując osoby powierzamy im odpowiedzialność za: wyniki, ludzi oraz relacje z otoczeniem zewnętrznym (klientami, dostawcami lub innymi zespołami w firmie). Kiedy osoba przyjmie odpowiedzialność potrzebuje odpowiedniej matrycy zarządzania w jaki sposób ma tę odpowiedzialność realizować. Pomysł jak podołać wysokim oczekiwaniom i wyzwaniom menedżerskim to podstawa w pierwszym okresie po objęciu nowego stanowiska i zespołu. Jak zorganizować swoją pracę menedżerską? Co trzeba uwzględnić, by odnieść sukces? Kalendarz i mapa aktywności powtarzalnych i ad hoc, z których każdy ma rekomendowaną formę i czas to nasza odpowiedź na tę potrzebę. Świeżo awansowana osoba od razu wie jak zorganizować siebie, by zarządzać zespołem. Równocześnie w ramach zaplanowanych aktywności nabudowywane są kompetencje, dzięki którym zapewniona jest jakość zarządzania. Osoby po szkoleniu z zarządzania zespołem wiedzą od czego zacząć, jak planować swój czas, jak dzielić go pomiędzy kluczowe aktywności menedżera. Od razu przystępują do działania i układają zdrowe relacje wewnątrz i na zewnątrz. Tak przygotowani liderzy gwarantują stabilne zespoły i realizację powierzonych zadań. Dziś, gdy praca zdalna i hybrydowa stały się naszą rzeczywistością przeorganizowanie pracy menedżerskiej, by nadal była skuteczna może dotyczyć również menedżerów, którzy do tej pory dobrze radzili sobie w zarządzaniu osobistym, a dziś potrzebują bardziej dopasowanej matrycy zarządzania i odświeżenia umiejętności.


Jak zarządzać zespołem, aby uzyskiwał stabilne wyniki? Jak budować stabilny i trwale zaangażowany zespół?

Wielu menedżerów nabywa poszczególne umiejętności menedżerskie takie jak: wyznaczanie celów, delegowanie, egzekwowanie, udzielanie informacji zwrotnej, coaching pracowników i wiele innych zarządzania zespołem zdalnym, gdyż brakuje im ramy zarządzania. Dlatego ich działania są chaotyczne i często brakuje im konsekwencji. W zespole powoduje to poczucie zagubienia, braku kierunku i stabilizacji, rozproszenie energii i spadek motywacji. Zdolni menedżerowie uzyskują wtedy zaledwie przeciętne wyniki.  Rama zarządzania buduje przestrzeń dla poszczególnych umiejętności. Jest odpowiedzią na problemy z wdrożeniem części umiejętności, bo nie ma dla nich stosownego, wygospodarowanego czasu.


Na czym polega program Architektura zarządzania zespołem wirtualnym i hybrydowym?

Program zawiera trzy szkolenia z zarządzania zespołem poprzedzone diagnozą i autorefleksją na temat aktualnego poziomu oraz stylu zarządzania. Program zawiera też opcjonalne sesje action learning i coachingowe, które wspierają wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniu, w tym pokonywanie typowych i nietypowych przeszkód w praktyce menedżerskiej.

Każdy moduł szkoleniowy rozwija:

 • postawę odpowiedzialności menedżerskiej,
 • podejście, dzięki któremu doświadczeni menedżerowie osiągają sukcesy,
 • matrycę aktywności menedżera,
 • kompetencje niezbędne do realizowania pracy menedżera.
Dla kogo jest szkolenie z zarządzania zespołem?

Szczególnie polecany na początku kariery menedżerskiej lub jako program wdrożeniowy dla talentów w kierunku menedżerskim:

 • menedżerom awansującym (sukcesorom) w strukturze, by szybko odnaleźli się w nowej roli.
 • osobom, które zarządzają chaotycznie w odczuciu otoczenia.
 • menedżerom, którzy mimo licznych szkoleń nie znajdują przestrzeni na wdrożenie umiejętności menedżerskich do praktyki.

To program również dla:

 • organizacyjnych talentów, którzy przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskiej,
 • menedżerów, którzy nie przeszli formalnego szkolenia z zarządzania zespołem,
 • osób, które mimo wcześniejszych efektów, nie mają ich aktualnie w pracy zdalnej i hybrydowej,
 • menedżerów przygotowujących się do awansu i zmiany w strukturze, by dobrze zaplanować swoją pracę lidera.
Dla osób doświadczonych o stabilnych, podstawowych umiejętnościach proponujemy inne programy:

Zdobyte podstawy uczestnik może rozwijać w ramach kompleksowego szkolenia z przywództwa – rozwoju stylu przewodzenia lub krótkich szkoleń dla menedżerów pełnych inspiracji, nowinek w zarządzaniu zespołami wielopokoleniowymi i bardzo młodymi stażem.

Co zyska osoba biorąca udział w szkoleniu?
 • Uczestnik w ramach każdego szkolenia z zarządzania zespołem otrzyma klarowną matrycę aktywności, którą dopasuje do specyfiki swojego stanowiska, którą łatwo przełoży na plan aktywności stałych i ad hoc w swoim kalendarzu.
 •  Dodatkowo pozna strukturę każdej z aktywności oraz wspierające kompetencje techniki i je przećwiczy.
 •  Zyska pewność, że pierwsze działania są podjęte zgodnie z najlepszymi praktykami, dzięki temu będzie gotowy/gotowa do wyzwań menedżerskich.
 •  Od razu zyska plan swojego rozwoju jako lidera z wyznaczonymi priorytetami. Samoświadomość zagrożeń i ryzyk wynikających z aktualnego podejścia pozwoli wyjść obronną ręką i nie popełniać szkolnych błędów.
 • Uzyska wsparcie we wdrożeniu, co przyspieszy osiągniecie wysokiej efektywności szybciej niż przeciętnie.
Kluczowe korzyści dla organizacji?
 • Dzięki rzetelnej diagnozie normatywnym testem psychometrycznym możliwe jest precyzyjne zaplanowanie rozwoju w wymiarze grupowym i indywidualnym. W ten sposób oszczędzany jest czas osób i organizacji. Stąd moduły szkoleniowe mogą mieć od 4 do 16 godzin.
 •  Program gwarantuje ponadprzeciętne zaangażowanie Uczestników dzięki indywidualizacji procesu oraz wdrożenie dzięki zadaniom wdrożeniowym, wsparciu dostarczanego indywidualnie, grupowo.
 •  Efekty szkolenia są mierzalne poprzez ponowne badanie skuteczności menedżera oraz monitorowanie wdrożenia matrycy i umiejętności.
 •  Szkolenia balansują potrzeby wynikające z wymogów biznesu jak i powierzonych pracowników, dzięki czemu od początki lider buduje stabilne podstawy rozwoju dla efektów biznesowych oraz usatysfakcjonowanych ludzi.
 •  Program jest często używany jako wdrożenie nowych menedżerów oraz rozwój osób przygotowujących się do awansu.
Kto skorzystał?
M.in. Link4, Tu Mieszkamy, Roedl&Partner, Mazars, Bial-Mich.

Wyróżniki szkolenia z zarządzania zespołem realizowanego przez zespół BizYou

 • Oparcie rozwoju o potwierdzony badaniami i praktyką Zintegrowany Model Przywództwa.
 • Dzięki solidnej diagnozie mocne dopasowanie do indywidualnych i grupowych potrzeb Uczestników oraz czasu dostępnego na wdrożenie.
 • Wzmocnienie rozwoju kompetencji zarządzania zespołem matrycą/ramą zarządzania.
 • Postawienie na rozwój pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Wdrażanie pożądanego w organizacji stylu przewodzenia na każdym stanowisku menedżerskim.
 • Wyższe niż przeciętnie wdrożenie umiejętności poszkoleniowych.
Uczestnik otrzymuje:
 • indywidualny raport z badania ILM72 ze wskazówkami rozwojowymi
 • poufną sesję coachingowo-feedbackową
 • prezentację szkoleniową
 • fiszki z technikami
 • artykuły z zakresu zarządzania
 • zestaw filmików przypominających matrycę aktywności
Organizacja otrzymuje:
 • anonimowy raport grupowy z wskazaniem stylu i skuteczności przywództwa przed i po programie
 • raport z satysfakcji z Uczestnictwa
 • rekomendacje rozwojowe
 • wsparcie w monitorowaniu wdrożenia po zakończeniu programu

Agenda szkolenia z zarządzania zespołem

• Autodiagnozy skuteczności i stylu przywództwa ILM72 (Intergrated Leadership Measure)

Pozwala nam określić punkt startowy i postawić dopasowane cele szkoleniowe do każdego z modułów szkoleniowych.

• Indywidualne sesje coachingowo-feedbackowe (opcjonalnie)

Buduje indywidualną motywację do rozwoju oraz plan działania dla każdego Uczestnika. Równocześnie trenerom dostarcza informacji jak dziś Uczestnicy radzą sobie z typowymi wyzwaniami i łatwo zaplanować im ćwiczenia inspirowane sytuacjami, które dla Uczestników są trudne i niekomfortowe.

• I moduł szkoleniowy: Koncentracja na rezultatach
Od 4 do 16 godz. (realizacja w krótszych częściach)

Rozwija matrycę aktywności i umiejętności stawiania celów, planowania pracy zespołu, przydzielania odpowiedzialności, delegowania i monitorowania zadań. Czas:

• II moduł szkoleniowy: Koncentracja na poszczególnych pracownikach
Od 4 do 16 godz. (realizacja w krótszych częściach)

Buduje matrycę kompetencje dbania o rozwój i satysfakcję pracowników oraz utrzymywania motywacji na różnych etapach kariery pracownika.

• III moduł szkoleniowy: Koncentracja na zespole
Od 4 do 16 godz. (realizacja w krótszych częściach)

Wskazuje na elementy matrycy i metody rozwoju pracy zespołowej zarówno rozwiązywania problemów i konfliktów jak i uruchamiania kreatywności grupy, budowania i utrzymywania wysokiego morale zespołu.

• Sesje active learning (opcjonalnie)
2-3 godz.

Sposób na wsparcie wdrożenia umiejętności i wiedzy, wzmocnione wymianą doświadczeń oraz wsparciem w nowoczesnym zarządzaniu.

• Coaching indywidualny

Dla osób, które mają specyficzne i szczególnie trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem lub szybciej niż przeciętnie mają osiągnąć wymagane rezultaty.

• Opcjonalnie ponowna autodiagnoza dla chętnych

Aby sprawdzić postępy w rozwoju własnej skuteczności.

• Warsztat podsumowujący

W jego trakcie świętujemy sukcesy menedżerskie i rozwojowe.

Efekty szkolenia z zarządzania zespołem

Uczestnicy po module Koncentracja na rezultatach potrafią:
 • stawiać cele
 • priorytetyzować zadania
 • planować pracę własną i innych
 • delegować zadania
 • monitorować realizację
 • egzekwować wykonanie
Uczestnicy po module Koncentracja na poszczególnych pracownikach potrafią:
 • utrzymywać i rozwijać jakość działania
 • udzielać informacji zwrotnej
 • motywować pracowników indywidualnie i zespołowo
 • planować rozwój umiejętności
Uczestnicy po module Koncentracja na pracy zespołowej potrafią:
 • integrować zespół
 • rozwiązywać konflikty
 • wzmacniać współpracę
 • prowadzić spotkania
 • utrzymywać wysokie morale
 • uruchamiać kreatywny potencjał zespołu

Agenda

W każdym module znajdują się:

 • inspirujące wprowadzenie,
 • sprawdzenie wdrożenia z poprzedniego modułu,
 • wartościowe dyskusje budujące postawy,
 • matryca aktywności do modułu,
 • dopasowanie matrycy do własnych odpowiedzialności,
 • planowanie aktywności,
 • formaty i techniki wspierające rozwój kompetencji,
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe oraz scenki,
 • zadanie wdrożeniowe.

Forma szkolenia:

Ćwiczenia zajmują 80% czasu szkolenia. Stosujemy: symulacje, scenki, ćwiczenia koncepcyjne, ćwiczenia neutralne i w osadzone w środowisku pracy, ćwiczenia utrwalające, zadania wdrożeniowe, quizy i gry.
Wiedza przekazywana jest poprzez: mini wykłady harwardzkie, dyskusje moderowane, w zadaniach przedszkoleniowych.
Postawy budujemy poprzez ćwiczenia refleksyjne, pogłębione dyskusje i eksperymenty, zadania typu „rozbójnik”.
Do tego stosujemy: indywidualne sesje feebackowe, coachingowe i action learning.


zespol dorota

Zespół trenerski BizYou

Nasz zespół tworzą:

 • Trenerzy, osoby z doświadczeniem menedżerskim, posiadające międzynarodową certyfikację w pomiarze, rozwoju stylów oraz kompetencji liderskich – ILM72.

Trener wiodący: Dorota Malczewska

Posiada ponad 10 lat doświadczenia biznesowego we wspieraniu rozwoju pracowników oraz zarządzaniu. Budowała zespoły sprzedażowe, szkoliła i wdrażałam standardy obsługi klienta w strukturach rozproszonych. Jest praktykiem zarządzania. Obecnie pełni rolę Dyrektora Realizacji Projektów Rozwojowych. Dorota jest współautorką Programu Rozwojowego dla menadżerów DEEDUCLICOO, czuwa nad uzupełnianiem go o najnowsze treści, badania oraz narzędzia podnoszące skuteczność menadżerską. Jej pasją jest tworzenie i prowadzenie szkoleń menadżerskich. Rocznie na Sali szkoleniowej spędza około 600 godzin. Pracuje jako coach i konsultant badań 360, MTQ48, ILM72. Lider merytoryczny Development Center oraz Assessment Center. Ukończyła studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. Pasjonatka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, obecne w trakcie certyfikacji tej metody oraz pasjonatka Racjonalnej Terapii Zachowań.

Obszary wiedzy eksperckiej​

 • Badanie potencjału menedżerskiego: Assessment/Development Center i sesje informacji zwrotnej z elementami coachingu 
 • Badania stylu przywództwa (ILM72)
 • Badanie indywidualnego stylu komunikacji i funkcjonowania zawodowego w oparciu o profil
 • Insights Discovery i Extended Disc
 • Informacja zwrotna 180/360 stopni 
 • Doradztwo kariery i rozwoju zawodowego
 • Action Learning

Certyfikaty i akredytacje​

 • MTQ48 – w zakresie badania siły i odporności psychicznej, AQR
 • ILM72 – metody do badania skuteczności przywództwa, AQR
 • Trener biznesu ARK SKILLS
 • Coach Biznesucertyfikacja Coaching Clinic w Coaroprate Coach U
 • Certyfikat nabycia umiejętności trenerskich 4 Business & People
 • DISC D3 – certyfikowany konsultant w zakresie stylów zachowań

Korzyści i zalety szkolenia z zarządzania zespołem

 • Wsparcie w budowaniu silnego przywództwa w organizacji
 • Stworzenie przestrzeni na wszystkie role w pracy menedżera
 • Skuteczna sukcesja w strukturze organizacji
 • Ograniczenie porażek w procesie sukcesji i rekrutacjach wewnętrznych
 • Zmniejszenie poziomu napięcia w zespołach podlegających zmianom
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy menedżerów i ich zespołów

Klienci i opinie

„(…) Szkolenie w formie zdalnej … to bardzo dobra forma wdrażania narzędzi usprawniających komunikację. Konstrukcja warsztatu pozwoliła na wzbudzenie refleksji i szeregu inspiracji dotyczących tematu. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili warsztat i uznali, że został zrealizowany jego cel. (…)”

Marta Kowalska
Kierownik rekrutacji i rozwoju talentów

klient2 recordati

„(…) Formuła szkolenia okazała się bardzo skuteczna, dynamiczna, inspirująca i mocno angażująca uczestników. Warsztaty są bardzo dobra formą wdrażania narzędzi usprawniających pracę menadżerów. Polecamy taką formę szkoleniową, jako wsparcie w rozwijaniu umiejętności
zarządzania ludźmi w organizacjach (…)”

Dominika Dłużniewska
HR Manager CEE

klient forte

„(…) Szkolenie, w którym wziął udział nasz zespół HR jest częścią autorskiego programu DeEdu On-line. Warsztat pozwolił na gruntowane zapoznanie się z prezentowanym narzędziem oraz jego przećwiczenie (…)”

Bogumiła Kaja
Dyrektor Biura Personalnego

klient2 roedl

„(…) W szkoleniu Just Talk wziął udział nasz zespół HR-u. Szkolenie trwało dwie godziny, jednak jego formuła okazała się bardzo skuteczna, a zadanie poszkoleniowe dodatkowo wspiera uczestników we wdrażaniu techniki poznanej na warsztacie i pozwala zdobyć motywację do dalszego stosowania (…)”

Therese Baginski
Partner

Jeden z niewielu programów szkoleniowych skoncentrowanych na ramie zarządzania, który daje przestrzeń na stosowanie pełnej gamy umiejętności menedżerskich

Jedno z pierwszych szkoleń pomagających wdrożyć skuteczne zarządzanie pracą zdalną w zespole rozproszonym

Program wykorzystuje najlepsze praktyki z pracy zdalnej i buduje dobre nawyki zarządzania

cta call to action image 2
Zadzwoń!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y naszą ofertą lub potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Gwarantujemy najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.

Umów spotkanie on-line lub kontakt telefoniczny z naszym ekspertem.

Skontaktuj się z nami!

Produkty powiązane